Nazar değmesine karşı muska yaptırmak caiz midir ?

Paylaş
 

Nazar değmesi halen bilim adamlarının sebebini ve nasıl meydana geldiğini net olarak açıklayamadığı bir konudur. Basitçe bir insanın bakışlarının bir diğerine zarar vermesi olarak tarif edilebilir. Dinimiz nazarın varlığını kabul etmiştir. Peygamberimiz (SAS) torunlarına nazar değmesin diye nazar duası okumuş, nazar değen sahabilere tedavi yolunu göstermiştir.

Peygamberimize (SAS) de nazar değmiştir. Bu olay Kuranı Kerim’de Kalem suresi 51 ve 52. Ayetlerde açıklanmıştır.

Nazardan korunmak için güzel bir şey ile karşılaşanların Allah dilediği şekilde yaratır manasına “Maşaallah” veya Allah bereket versin manasına “Barekallah” denilmesi gerekir. Ayrıca başkalarında kıskançlık uyandıracak davranışlarda bulunmamak gerekir.

Nazara karşı bazı duaların okunması Peygamberimiz (SAS) tarafından tavsiye edilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:
Peygamberimizin torunları hazreti Hasan ve Hüseyin’e nazar değmemesi için okuduğu dua:

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

Nazar ile ilgili başka bir dua:

Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

Nazar ile ilgili başka bir dua:

Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim

Bu dua sabah akşam üç kere okunur.

Ayrıca nazar duası olarak Kalem Suresinin 51. Ve 52. ayetleri de okunur.

Daha sonra Felak ve Nas sureleri nazil olunca Peygamberimiz (SAS) nazardan korunmak için diğer dualar yerine muavvizeteyn denilen Kuranı Kerim’in son iki suresi Felak ve Nas surelerini okumuştur. Konu ile ilgili hadis aşağıdaki şekildedir.

Nazar değen kişinin namaz abdesti veya gusül abdesti alması gerektiğini bildiren bir çok hadisi şerif vardır. Bunlardan en bilineni aşağıdakidir.

Bir çok hadisi şerifte nazardan korunmak için en etkili çözümün “rukye” olduğu ifade edilmektedir. Rukye kavramının dilimizde birebir karşılığı bulunmamaktadır. Rukye kelimesi bazen dua etmek,  bazen de duayı yazıp yanında bulundurmak manasına kullanılmaktadır. Dilimizde “dualamak” diye bir tabir olsaydı rukye kelimesinin en yakın anlamı olurdu.

Dualamak kavramı akla muskayı getirmektedir. Çünkü muska duanın bir kağıda yazılıp katlanması ve kağıt veya bir bezle sarılıp kapatılması ile oluşur. Bu şekilde sarılıp kapatılmasının sebebi kirli ortamlarda dua ve ayetlerin açık şekilde bulunmasının mahzurlu oluşundan kaynaklanmaktadır. Rukye kelimesini dua okumak olarak anlayanlar nazar duası okumakta, rukyeyi muska olarak anlayanlar da muska yaptırmaktadır.

Bugüne kadar gelen uygulamalarda din büyüklerimiz nazar duasını okumak veya yazmakla ilgili “hangisini tercih edelim ?” sorusuna net bir cevap vermemişlerdir. Bununla birlikte Peygamberimizin (SAS) bize okumamızı tavsiye ettiği nazar duaları ve nazar duası olarak okunan sure ve ayetleri okumak caizdir, hatta ibadet olduğu için sevaptır.

Muskada ise bazı sakıncalar bulunmaktadır. Nazar dua ve surelerinin bir kağıda sarılması ve kapatılarak taşınması caiz olmakla birlikte başkasına yazdırılan muskanın içinde dua mı yazdığı yoksa küfür içeren kelimeler mi yazdığı bilinmediğinden tereddüt oluşturmaktadır. Ayrıca halkımızın çareyi muska ile araması bilinçsiz kişilerin şirke bulaşma riskini doğurmaktadır. Bilindiği üzere medet yalnızca Allah’tan umulur. Şifayı verenin üçgen katlanmış kağıt olduğu veya Allah’tan başka şeylere, muskacılara, cinci hocalara kutsallık ve güç atfedilmesi doğru değildir. Muska ile nazara çare aranıyorsa, muskada nazar duasının yazılı olduğu ve şifanın Allah tarafından verileceği unutulmamalıdır.

Muska ile nazardan korunma ile ilgili Diyanet işleri Başkanlığının görüşü aşağıdaki şekildedir. Diyanet işleri Başkanlığının görüşünü herhangi bir eksiltme, değiştirme veya ilave yapmaksızın aşağıda veriyoruz.
“Muska; hastalık, göz değmesi, afetten korunmak veya kurtulmak için yazılan ve insanların üzerlerine astıkları bir materyaldir. Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumak, caizdir (Buhari, Fedailü’l-Kur’an 9; İbn Mace, Tıb 35-36). Ayet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp, insanların bedenlerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamberden bir rivayet yoktur. Ancak Abdullah b. Amr Hz. Peygamber (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmektedir:”Sizden biriniz uykuda korkarsa ‘Allah’ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden, eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine sığınırım. ‘ desin. O takdirde, hiçbir şey ona zarar vermez.” ve Abdullah b. Amr’ın da bu duayı temyiz çağına gelen çocuklarına öğretip, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp boyunlarına astığını rivayet etmiştir (Ebu Davud, Tıb, 19). Bazı fıkıh kaynaklarında Kur’an-ı Kerim’den ayetler yazılıp, muska yapılarak takılmasında sakınca görmeyen alimler bulunduğu belirtilmektedir (Fetava-yı Hindiyye, V, 356). Bununla birlikte, muskadan medet umma, onu koruyucu olarak algılama, Allah’tan beklenilecek şeylerin muskadan bekleme gibi olumsuzluklara sebep olacaksa muska kullanılması doğru değildir. Bu bağlamda insanların duygularını istismar eden şarlatanlara karşı da uyanık olunmalıdır.”

Kaynak:Diyanet.gov.tr

Kıble
Bu yazı 4223 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak